Hizbizmi është bidat në vetvete – Shejkh Ahmed en-Nexhmij

Hizbizmi është bidat në vetvete -Shejkh Ahmed ibn Jahja en-Nexhmij- [print-me target=”#content”] Ka thënë shejkh Ahmed en-Nexhmij – Allahu e mëshiroftë- në librin ‘el- Fetawi el- xhelije an el- menahixh ed-da’wije’ 2/249 në kundërshtimin që i ka bërë Ebul-Hasen el-Misrij el-Me’rebij: Ndërsa thënia jote: “pastaj a është bidatçi, i dalur… read more →