Kur'an dhe Sunnet sipas kuptimit të EsSelefusSalih

Programi i Klasave në Xhaminë “Uthman Ibn Af-fan” – Shkodër

Mësimet mbahen nga vëlla ASTRIT HOXHA

E Diel

Pas namazit të Akshamit insha-Allah.

Përkthim nga Libri i Imam Neuewiut
“Rijadus-Salihin”
Me komentimin e

Shejkh Muham-med ibn Salih el-‘Uthejmin

 

E Mërkurë

Pas namazit të Akshamit insha-Allah.

Përkthim nga Libri
“Sharhus-Sunnah i Imam el-Barbaharit”
Me komentimin e

Shejkh Salih ibn Feuzan el-Feuzan

E Shtunë

Pas namazit të Akshamit insha-Allah.

Përkthim nga Libri i Shejkhul-Islam Muhammed ibn ‘Abdul-Wahhab
“Usuul el-Imaan (Bazat e Imanit)”
Me shpjegimin e

Shejkh Salih ibn Feuzan el-Feuzan

Librat e përfunduar në klasat e Qendrës Edukimi:

El-Usuul eth-Theleetheh (Tre Parimet) e Imam ‘Abdul-Wahhabit me komentimin e Shejkh Salih ibn Feuzan el-Feuzan
El-‘Kaua’id el-Erbe’a (Katër Rregullat) e Imam ‘Abdul-Wahhabit me komentimin e Shejkh Zejd ibn Hadi el-Medkhalij
El-‘Kaua’id el-Erbe’a (Katër Rregullat) e Imam ‘Abdul-Wahhabit me komentimin e Shejkh ‘Ubejd ibn ‘Abdil-lah el-Xhabirij

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...