Kur'an dhe Sunnet sipas kuptimit të EsSelefusSalih

Faqe Islame në shërbim të davetit Selefi për shqipfolësit

Administrohet nga vëlla ASTRIT HOXHA – Shkodër

 

Artikujt më të Fundit

27Sep

Kush është Uelij i Allahut? – Shejkh Muhammed ibn Salih el-‘Uthejmin

0 Comments
Kush është Uelij i Allahut? -Shejkh Muhammed ibn Salih el-‘Uthejmin-  [print-me target=”#content”] Pyetje: Thotë Allahu –Tebarake ue Te’ala- në Librin... Read More →
07Jul

Edhkaret të cilat janë pas namazeve farz a thuhen pas namazeve nafile? – Shejkh ‘Abdul’Aziz ibn Baaz

0 Comments
Edhkaret të cilat janë pas namazeve farz a thuhen pas namazeve nafile? -Shejkh ‘Abdul’Aziz ibn ‘Abdullah Ibn Baaz-  [print-me target=”#content”]... Read More →
14Oct

Të thërrasësh të tjerët për tek një vepër që nuk je i zoti ta veprosh vetë – Shejkh Muhammed ibn Salih el-‘Uthejmin

0 Comments
Të thërrasësh të tjerët për tek një vepër që nuk je i zoti ta veprosh vetë. -Shejkh Muhammed ibn Saalih... Read More →
11Sep

Recitimi i Sures el-Fatihah për të vdekurit – Komisioni i Përhershëm

0 Comments
Recitimi i Sures el-Fatihah për të vdekurit -Komisioni i Përhershëm (i dijetarëve në Arabinë Saudite)-  [print-me target=”#content”] Pyetje: A lejohet... Read More →
27Aug

Gjykimi i martesës së një gruaje me një hizbij i cili i është bashkuar partive të humbura bashkohore – Shejkh ‘Ubejd el-Xhabirij

0 Comments
Gjykimi i martesës së një gruaje me një hizbij i cili i është bashkuar partive të humbura bashkohore -Shejkh ‘Ubejd... Read More →
26Aug

Gjykimi për lajmërimet reklamuese në xhamija – Shejkh Salih el-Feuzan

0 Comments
Gjykimi për lajmërimet reklamuese në xhamija -Shejkh Salih ibn Feuzan el-Feuzan- [print-me target=”#content”] Pyetja: Disa kalendare dhe disa sahata përmbajnë... Read More →
25Aug

Kur nje vend (shtet) konsiderohet vend islam dhe kur vend kufri? – Shejkh ‘Abdul’Aziz ibn Baaz

0 Comments
Kur nje vend (shtet) konsiderohet vend islam dhe kur vend kufri? -Shejkh ‘Abdul’Aziz ibn ‘Abdil-lah ibn Baaz- [print-me target=”#content”] Pyetje:... Read More →
23Aug

Ai që i bën davet të tjerëve duhet të jetë i butë dhe i buzëqeshur – Shejkh Muhammed ibn Salih el-‘Uthejmin

0 Comments
Ai që i bën davet të tjerëve duhet të jetë i butë dhe i buzëqeshur -Shejkh Muhammed ibn Saalih el-‘Uthejmin-... Read More →
22Aug

Nëse bën gjynah, pendohu tek Allahu – Shejkh Salih el-Feuzan

0 Comments
Nëse bën gjynah, pendohu tek All-llahu -Shejkh Salih ibn Feuzan el-Feuzan- [print-me target=”#content”] Pyetja: Jam një djalë i ri që... Read More →
21Aug

Gjykimi në lidhje me atë që ecën disa hapa (gjatë namazit) për shkak të sutres – Shejkh ‘Abdul’Aziz ibn Baaz

0 Comments
Gjykimi në lidhje me atë që ecën disa hapa (gjatë namazit) për shkak të sutres -Shejkh ‘Abdul’Aziz ibn ‘Abdullah ibn... Read More →
20Aug

Shërimi i ashpërsisë dhe ngurtësisë së zemrave – Shejkh Salih el-Feuzan

0 Comments
Shërimi i ashpërsisë dhe ngurtësisë së zemrave -Shejkh Salih ibn Feuzan el-Feuzan-  [print-me target=”#content”] Pyetje: Nëse njeriu ka ashpërsi dhe... Read More →
19Aug

Këshillë në kohën kur shtohen fitnet – Shejkh Salih el-Feuzan

0 Comments
Këshillë në kohën kur shtohen fitnet -Shejkh Salih ibn Feuzan el-Feuzan-  [print-me target=”#content”] Pyetje: Me çfarë na këshilloni ne në... Read More →
18Aug

A shpërblehet ai që e reciton Kur’anin pa e kuptuar domethënien e tij? – Shejkh Muhammed ibn Salih el-‘Uthejmin

0 Comments
A shpërblehet ai që e reciton Kur’anin pa e kuptuar domethënien e tij? -Shejkh Muhammed ibn Salih el-‘Uthejmin- [print-me target=”#content”]... Read More →

en-Nahl_43

 

Themeloni një Mues-seseh (shoqatë, organizatë) që t’i bashkojë (mbledhë) selefijtë.
Shejkh el-‘Al-lameh ‘Ubejd ibn ‘Abdil-lah el-Xhabirij
Transmetoju atyre selamin tim dhe transmetoju se unë u jap fetva atyre për këtë.
Shejkh el-‘Al-lameh ‘Ubejd ibn ‘Abdil-lah el-Xhabirij

Qëllimi Ynë

Qëllimi i Qendrës Selefijeh Edukimi është përhapja e davetit të saktë Islam në gjuhën shqipe, në përputhje me Kur’anin dhe Sunnetin  sipas kuptimit të paraardhësve tanë të devotshëm (Es-Selefus-Salih). Po ashtu, bashkimi i selefijve shqiptarë në përgjithësi dhe shkodranë në veçanti, që të kenë mundësi të ulen nëpër mexhlise të kërkimit të dijes, të kenë mundësinë ligjore të ftojnë dijetarë dhe nxënës dije selefij apo të lidhen me ta me anë të mjeteve bashkëkohore, dhe në të ardhmen insha-Allah, ndërtimin e Xhamisë së parë Selefijeh në qytetin e Shkodrës, hapja e një shkolle selefijeh për fëmijë, si dhe publikimi i materialeve fetare si libra, broshura, audio, etj në shërbim të kësaj thirrjeje të bekuar, thirrjes Selefijeh, për shqipëfolësit anë e mbanë botës. Ky është qëllimi ynë, dhe Allahu ‘Azze ue Xhel është Ai që i din qëllimet e robëve të Tij më së miri. Dhe e gjithë kjo nuk realizohet dot përveçse me lejen e Allahut, Zotit të Gjithësisë.

Regjistohuni

Mund të rregjistroheni nëse dëshironi të njoftoheni për më të rejat në faqen tonë.

Adresa e Emailit:
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...